g

คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร : ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
Google
หน้าหลัก

ผู้บริหาร
 

เครือข่ายพลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชุมพร

โครงสร้างผังองค์กร

งานบริหารทั่วไป
งานศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา

งานศิลปะ

ทำเนียบศิลปิน
งานวัฒนธรรม
วันสำคัญแลประเพณี

"ชุมพรประตูสู่แผ่นดินใต้"
ปกหนังสือ (Download)
แผนที่ชุมพร (Download)
เนื้อในหนังสือ (Download)
บทความที่น่ารู้
ข้อมูลผู้ประกอบกิจการตามพระราช
บัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

- ประกาศนายทะเบียนกลางเรื่อง กำหนดเวลา
การปิดการศึกษาประจำปีการศึกษา
- คำขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

- คำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า
แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์

- คำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า
แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์


- คำขออนุญาต ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

- ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ขอความร่วมมือพิจารณารายชื่อบุคคลผู้
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนีย
บุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้
ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๖ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๖ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดประชุมผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
ในวันที่ ๒๗กันยายน๒๕๕๕ เวลา ๐๙. ๐๐ น.
ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกต ชุมพร ถนนทวีสินค้า อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในส่วนของจังหวัดชุมพร
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก
จำนวน ๑๔ แห่ง (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศผลการคัดเลือกรายการวิทยุด้าน
วัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศเชิญศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมดีเด่น (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เสนอ
รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ผู้ทำคุณ
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และผู้สูงอายุที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
ประจำปี ๒๕๕๕ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องกำหนดการปิด
ภาคการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ ตามกฎหมาย
กระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและประกอบกิจการ
ร้านวีดิทัศน์ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฯ
เรื่อง การประกาศใช้อนุบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการให้เช่า
แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (แผ่นหนัง) และร้านวีดิทัศน์(แผ่นเกม คาราโอเกะ) ยื่นคำขอ
อนุญาตประกอบกิจการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุก
ทุกอำเภอ(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)

ศาลากลางจังหวัดชุมพร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร


คลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดโครงการเสน่ห์มรดกวัฒนธรรม ๑ เส้นทาง
ท่องเที่ยว ๕ สินค้าวัฒนธรรม
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖คลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดกิจกรรมประกวดมารยาทชาวพุทธ
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง)
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


คลิ๊กดูภาพ


โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งประเพณี หนึ่งวิถีไทย
จังหวัดชุมพร ประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรม
สารีริกธาตุวัดประเดิมและสมโภช
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดประเดิม
หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร


คลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ร่วมพิธีในงานคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร-
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ศาลเสด็จในกรมฯ ตำบลหาดทรายรี
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


คลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันฉัตรมงคล
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร


คลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก-
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖
ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร


คลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดโครงการเครือข่ายวัฒนธรรม
เข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๖ - ๘ เมษายน ๒๕๕๖
ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
คลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ร่วมพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดโครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์
ศาลากลางจังหวัดชุมพร


คลิ๊กดูภาพ


โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (คณะสงฆ์ ๑๖)
ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง)
ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม
ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง)
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพรNext>> 1 2 3 4 5 6 7 8

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

"ดอกพุทธรักษา" ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร

กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรช่องทางการร้องเรียนของ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตลอดจนแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
งานด้านศิลปะ ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยผ่านช่องทาง
การร้องเรียนของสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ดังนี้
- วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
โทร.๐๘ ๙๙๗๓ ๙๘๓๗
หรือกล่องรับเรื่องหน้าสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๑
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
สายด่วนวัฒนธรรม
๑๗๖๕


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   Discount moving boxes, cheap packaging supplies and storage materials, Moving kits, Packing Tips; Professional movers in the US and Worldwide.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓ โทรสาร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
ดูแลและพัฒนาเว็ปไซด์ โดย
Pawongjeen @ Yahoo.co.th
และ piyapong_2531
@hotmail.com
http://province.m-culture.go.th/chumphon
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
Emill :chumphon@m-culture.go.th

Chumphon_culture@hotmail.com