g

คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร : ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
Google
หน้าหลัก

ผู้บริหาร


นางประภาพรรณ อินทรประเสริฐ
วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร


 

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชุมพร

โครงสร้างผังองค์กร

งานบริหารทั่วไป
งานศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา

งานศิลปะ

ทำเนียบศิลปิน
งานวัฒนธรรม
วันสำคัญแลประเพณี

"ชุมพรประตูสู่แผ่นดินใต้"
ปกหนังสือ (Download)
แผนที่ชุมพร (Download)
เนื้อในหนังสือ (Download)
บทความที่น่ารู้
ข้อมูลผู้ประกอบกิจการตามพระราช
บัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

- ประกาศนายทะเบียนกลางเรื่อง กำหนดเวลา
การปิดการศึกษาประจำปีการศึกษา
- คำขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

- คำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า
แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์

- คำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า
แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์


- คำขออนุญาต ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

- ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
เรื่อง เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดประกวดสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์
คลิปวีดิโอสั้นต้านยาเสพติด หัวข้อ "เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ขอความร่วมมือพิจารณารายชื่อบุคคลผู้
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนีย
บุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้
ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๖ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๖ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดประชุมผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
ในวันที่ ๒๗กันยายน๒๕๕๕ เวลา ๐๙. ๐๐ น.
ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกต ชุมพร ถนนทวีสินค้า อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในส่วนของจังหวัดชุมพร
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก
จำนวน ๑๔ แห่ง (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศผลการคัดเลือกรายการวิทยุด้าน
วัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศเชิญศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมดีเด่น (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เสนอ
รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ผู้ทำคุณ
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และผู้สูงอายุที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
ประจำปี ๒๕๕๕ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องกำหนดการปิด
ภาคการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ ตามกฎหมาย
กระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและประกอบกิจการ
ร้านวีดิทัศน์ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฯ
เรื่อง การประกาศใช้อนุบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการให้เช่า
แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (แผ่นหนัง) และร้านวีดิทัศน์(แผ่นเกม คาราโอเกะ) ยื่นคำขอ
อนุญาตประกอบกิจการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุก
ทุกอำเภอ(คลิ๊กอ่านรายละเอียด)

ศาลากลางจังหวัดชุมพร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร


คลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง )
ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดโครงการสร้างสรรค์ป้องกัน แก้ไขปัญหา
เด็กติดเกมและปัญหายาเสพติด โดยใช้
มิติทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องโสตทัศนูปการ
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
และโครงการพระราชดำริหนองใหญ่


คลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดประชุมเสวนาย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมการ
แต่งกายชาวชุมพร ครั้งที่ ๒
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงแรมมรกตทวิน
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


คลิ๊กดูภาพ


พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และสืบ
พระชะตา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ วัดพรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดประชุมเสวนาย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมการ
แต่งกายชาวชุมพร ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงแรมมรกตทวิน
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ


ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
นายการุณ สุทธิภูล ตรวจราชการ รอบที่ ๒ - ๓
ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชุมพร
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวีวิทยา
อำเภอสวี จังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ร่วมกับวัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) และ
วัดวาลุการาม จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้
งานศาสนพิธีกร ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖
ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง)
ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


คลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อการพัฒนา
บุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทย
ในโครงการพัฒนากลุ่ม
สตรีและสถาบันครอบครัวในตำบลวิสัยใต้
วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๒
ตำบลวิวัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพรคลิ๊กดูภาพ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดชุมพร
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ วัดขันเงิน (พระอารามหลวง ) ตำบลวังตะกอ
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Next>> 1 2 3 4 5 6 7 8

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

"ดอกพุทธรักษา" ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร

กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรช่องทางการร้องเรียนของ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตลอดจนแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
งานด้านศิลปะ ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยผ่านช่องทาง
การร้องเรียนของสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ดังนี้
- วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
โทร.๐๘ ๙๙๗๓ ๙๘๓๗
หรือกล่องรับเรื่องหน้าสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๑
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
สายด่วนวัฒนธรรม
๑๗๖๕


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   Discount moving boxes, cheap packaging supplies and storage materials, Moving kits, Packing Tips; Professional movers in the US and Worldwide.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓ โทรสาร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
ดูแลและพัฒนาเว็ปไซด์ โดย
Pawongjeen @ Yahoo.co.th
และ piyapong_2531
@hotmail.com
http://province.m-culture.go.th/chumphon
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
Emill :chumphon@m-culture.go.th

Chumphon_culture@hotmail.com