ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

ค้นหาโดย...
    

หน้าหลัก

ผู้บริหาร

นางศศิธร สุวรรณมณี
วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร


ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชุมพร

โครงสร้างผังองค์กร

โครงการ/กิจกรรม
งานบริหารทั่วไป
งานศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา

งานศิลปะ

ทำเนียบศิลปิน
งานวัฒนธรรม
วันสำคัญแลประเพณี
ข่าวสารประชาสัมพันธ
สรุปผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปี
บทความที่น่ารู้
โครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการประกวดรำวงมาตรฐาน
กิจกรรมบวงสรวงศาลกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เนื่องในงาน
เทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์
กิจกรรมจัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง
เมืองชุมพร
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
๒๕๕๒ (๑๐ มกราคม ๒๕๕๒)
กิจกรรมทางพระพุทธสาสนา เนื่องใน
วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๒
๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม:กิจกรรมเสวนาเครือข่ายเฝ้าระวัง
ความเบียงเบนทางวัฒนธรรมและการจัดระเบียบ
สังคมจังหวัดชุมพร
๒.โครงการ ค่าย"พลังเครือข่ายสร้างสรรค์
วัฒนธรรมชุมชน
 
 
 
 
 
โครงการ/
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๑.
๒.
link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
BLOG from 212cafe.com">BLOG
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

KM (knowledge Management)
  http://gotoknow.org/chumphon-culture
 
 กิจกรรม KM ดีเด่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
      บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๘
  บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘
     บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๙
     บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ 
จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดกิจกรรมรู้รักษ์ ตระหนักใช้วัฒนธรรมไทย (มารยาทไทย)ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์

เป้าหมายได้แก่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม ในจังหวัดชุมพร และนักวิชาการวัฒนธรรม
จำนวน ๓๐๐ คน
ประกาศจังหวัดชุมพร
รื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ต้นฉบับ
และพิมพ์หนังสือ :ชุมพรสู่ประตูแผ่นดินใต้
(หนังสือภูมิบ้าน ภูมิเมืองเล่าเรื่องเมืองชุมพร)

(คลิกอ่านรายละเอียด)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม:
กิจกรรมเสวนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
และการจัดระเบียบสังคม จังหวัดชุมพร

จัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ณ วัดราษฎร์บูรณาราม อ.หลังสวน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อ.เมืองชุมพร
          (คลิกดูรายละเอียดการจัดกิจกรรม)
ระกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๒

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)
ประกาศรับสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
จ้างเหมาบริการบุคคลเป็นลูกจ้างสภาวัฒนธรรม
จังหวัดชุมพร

 - กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๕๑ ถึง  ๙ มกราคม ๒๕๕๒
ในวันและเวลาราชการ โดยสมัครได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร(ชั้น ๑) ถนนไตรรัตน์ อำเภอเมืองชุมพร

(สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

ศาลากลางจังหวัดชุมพร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร


เครือข่ายพลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม/โครงการ ประจำสัปดาห์นี้
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสมศักดิ์ ตะเภาน้อย
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

ต้อนรับและพบปะเครือข่ายวัฒนธรรม

นางศศิธร สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
กิจกรรมโครงการประชุมผู้นำศาสนาอิสลาม
จังหวัดชุมพร ระนอง และ สุราษฎร์ธานี
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมชุมพรแกรน์ืพาเลช


นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
"กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการประชุม"
นายปกรณ์ ตันสกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา
กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ

นางศศิธร สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
กล่าวรายงานและแนะนำสถานที่

อภิปรายเรื่อง "การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน"
โดย..

๑. นายเอกรัฐ หลีเส็น นายอำเภอละแม
๒. นายสมนึก เหมประพันธ์ ผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓.นายอติคม ธนบัตร ผู้แทนจังหวัดระนอง
๔.นายอับดุลลาติฟ การี ผู้แทนจังหวัดชุมพร

๕. นายนายวงศ์วัฒนา  มัชฌิมสถิต ผู้ดำเนินรายการ

ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค ๘ สุราษฎร์ธาน

"ปัญหายาเวพติดกับบทบาทของผู้นำศาสนาในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เข้าประชุมผู้นำศาสนาอิสลาม

Next>> 1 2 3 4 5 6 7

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร
เขตรอุดมศักด
ิ์

 
 
 
 
 
 


แบบฟอร์มการขออนุญาต
สถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑


คำขออนุญาตประกอบกิจการ
ร้านวีดิทัศน์

คำขอรับใบอนุญาต ประกอบ
กิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
จำหน่ายวีดีทัศน์

คำขอรับใบอนุญาต ประกอบ
กิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
จำหน่ายภาพยนตร์

แบบฟอร์มชื่อและสถาน
ประกอบกิจการ (กรณีรับใบ
อนุญาตหลายแห่ง)

คำขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงภาพยนตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียนของ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตลอดจนแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
งานด้านศิลปะ ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยผ่านช่องทาง
การร้องเรียนของสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ดังนี้
- วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
โทร.๐๘ ๙๙๗๓ ๙๘๓๒
หรือกล่องรับเรื่องหน้าสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๑
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   Discount moving boxes, cheap packaging supplies and storage materials, Moving kits, Packing Tips; Professional movers in the US and Worldwide.
ดูแลและพัฒนาเว็ปไซด์ โดย :
pawongjeen@yahoo.co.th
ftp://intranet.m-culture.go.th/chumphon
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
Emill :chumphon@m-culture.go.th