สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษาฎาราชเจ้า
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อาคารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โดย : piyapong_2531@hotmail.com
http://Province.m-culture.go.th/chumphon
โทร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
E-mail : chumphon@m-culture.go.th