ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชุมพร
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา
              จังหวัดชุมพร เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่จากหลักฐานในกฎหมายตราสามดวงในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(สมัยกรุงศรีอยุธยา) สันนิษฐานได้ว่าชุมพรมีอายุตราบจนถึงปัจจุบันกว่า 600 ปีแล้ว
โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเรียบเรียงความเกี่ยวกับ
ตำแหน่งที่ตั้งเมืองชุมพรไว้ในตำนานเมืองระนองความตอนหนึ่งว่า "เมืองชุมพร
ประหลาดผิดจากเมืองอื่นๆ ในแหลมมาลายูที่ตั้งมา แต่โบราณเช่น เมืองไชยา
เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น ล้วนมีโบราณสถาน โบราณวัตถุปรากฏให้เห็นรู้ได้ว่า
เป็นเมืองโบราณ แต่เมืองชุมพรไม่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุแต่อย่างใด
อาจจะเป็นด้วยเหตุ 2 ประการ คือ มีพื้นที่นาไม่พอกับคน ประการหนึ่ง และ
อีกประการหนึ่งตั้งอยู่ตรง คอคอดแหลมมาลายู ซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันตรงนี้
จึงไม่สามารรถสร้างเมืองถาวรไว้ แต่ต้องรักษาไว้เป็นเมือง "หน้าด่าน" สำหรับชื่อ
"เมืองชุมพร" สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า "ชุมนุมพล"(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...)ตราประจำจังหวัดชุมพร

ภาพคนยืน หมายถึง เทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมืองและกองทัพที่จะยกออก
ไปทำศึก
ภาพต้นไม้ทั้งสองข้าง หมายถึง ต้นมะเดื่อซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดมีต้นไม้ชนิดนี้
อยู่มากมาย
ภาพค่ายและหอรบ หมายถึง จังหวัดนี้เคยเป็นที่ชุมนุมบรรดานักรบทั้งหลาย ซึ่งนัดให้มาพร้อมกัน ณ ที่แห่งนี้ ก่อนที่จะเดินทัพออกไปสู้รบกับข้าศึก ทั้งนี้
ก็เพราะชุมพรเป็นเมืองหน้าด่านมาแต่โบราณ

 

ธงประจำจังหวัดชุมพรดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร

ชื่อดอกไม้ ดอกพุทธรักษา
ชื่อสามัญ Butsarana
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica Linn.
วงศ ์CANNACEAE
ลักษณะทั่วไป พุทธรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 1- 2 เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอคล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว โคนใบและปลายใบรีแหลม ขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก8 - 10 ดอก และมีกลีบบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสรรแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์
การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การแตกหน่อ
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วยซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง
ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดียต้นไม้ประจำจังหวัดชุมพร

ชื่อทั่วไป ต้นมะเดื่ออุทุมพร
ชื่อสามัญ Cluster Fig
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus racemosa Linn.
วงศ ์ LAURACEAE
ชื่ออื่น ๆ มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ำ มะเดื่อ
ถิ่นกำเนิด ถิ่นกำเนิดในศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้
ประเภท ไม้ยืนต้น
รูปร่างลักษณะ ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 - 20 เมตร กิ่งอ่อน มีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมบาง ๆ ต่อมาจะหลุดร่วง ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอกปลายใบแหลม โดคนใบทู่ถึงกลม ก้านใบยาว 10.5 เซนติเมตร ดอกเล็ก ออกเป็นกระจุก ผลรูปไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงเข้มถึงสีม่วง
การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะกล้าจนงอก และแข็งแรงก่อนจึงย้ายไปปลูกลงดิน และปักชำกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วน และมีอินทรีย์วัตถุ ระบายน้ำได้ด
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง


 


  

Online Education Degree
Online Education Degree


ดูแลและพัฒนาเว็ปไซด์ โดย :
pawongjeen@yahoo.co.th
ftp://intranet.m-culture.go.th/chumphon
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
Emill :chumphon@m-culture.go.th