สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ วัดโพธิการาม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ได้จัดทำโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนน้อม และยึดมั่นในความ
กตัญญูกตเวที ด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ของผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นการ
กระตุ้นและส่งเสริมให้สถานศึกษาได้จัดให้มีการสวดมนต์เป็นประจำ สามารถนำไปสู่แนวทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมที่ส่งผลให้บ้านเมืองปลอดยาเสพติด เยาวชนเคารพยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปและจังหวัดชุมพรได้จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โดย : piyapong_2531@hotmail.com
ftp://Province.m-culture.go.th/chumphon
โทร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
E-mail : chumphon@m-culture.go.th