สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

 ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย   ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น   ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น  และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องดังกล่าวเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
                   ในการนี้  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  จึงขอความร่วมมือท่านพิจารณาคัดเลือกบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้แก่  นักเขียน  ศิลปินพื้นบ้าน  พิธีกร  นักจัดรายการวิทยุ  ครู  ฯลฯ  ที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น  และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๖   ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบเสนอประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   ส่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ภายในวันที่  ๕  มิถุนายน   ๒๕๕๖                                                                   

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

แบบเสนอประวัติ