กำหนดวันประชุมประจำเดือนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗