สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
จังหวัดชุมพร
                   ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยให้จังหวัดชุมพรดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ระดับจังหวัด จำนวน ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประเภทบุคคล จำนวน ๓ ด้านๆ ละ ๑ คน ได้แก่ ด้านศาสนา ด้านศิลปะ และด้านวัฒนธรรม
                   ๑.๒ ประเภทองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จำนวน ๑ องค์กร
                   ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ ณ ฝ่ายสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร และเว็บไซต์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร (Http://province.m-cultura.go.th/chumphon)
                  

 

ใบสมัครประเภทบุคคล(คลิ๊กรายละเอียด)

ใบสมัครประเภทองค์กร(คลิ๊กรายละเอียด)

 

 

 
ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โดย : piyapong_2531@hotmail.com
ftp://Province.m-culture.go.th/chumphon
โทร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
E-mail : chumphon@m-culture.go.th