สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้

ประเภทบุคคล
ด้านศาสนา นายพิริยะ วัฒนคีรี
ด้านศิลปะ นายสมชาย สุขกรม
ด้านวัฒนธรรม นางกรณี นิพัทธชุติ

ประเภทเด็ก
ด้านศาสนา เด็กหญิงนิตยา บุญแต่ง
ด้านศิลปะ เด็กหญิงสิริยากร เกตุโสภิต
ด้านวัฒนธรรม เด็กหญิงชลธิชา เภาภาท
ประเภทเยาวชน
ด้านศาสนา นางสาววิภารัตน์ เทวบิน
ด้านศิลปะ นางสาววฤนดา กุ่งละ
ด้านวัฒนธรรม นางสาวธัญรดา จันทร์สว่าง

ประเภทองค์กรด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร