สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมกับวัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง)
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดชุมพร วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


 

   

 

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โดย : piyapong_2531@hotmail.com
http://Province.m-culture.go.th/chumphon
โทร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
E-mail : chumphon@m-culture.go.th