คำขวัญจังหวัดชุมพร :ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

วิสัยทัศน์


"ส่งเสริมความเป็นไทย
สร้างสายใยชุมชน
นำสู่สังคมคุณธรรม"
เป้าประสงค
๑. ธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวั ฒนธรรมของตน
๒. ประชาชนมีคุณภาพ มีจิตสำนึก และดำรงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตน
๓. สังคมมีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม
๔. สามารถพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ธำรง รักษา ฟื้นฟู ถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สร้างค่านิยม จิตสำนึก และดำรงชีวิต ตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สร้างชุมชน สังคม คุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   นำมิติทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม

พันธกิจ
๑. ส่งเสริม ธำรง รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
๒. นำหลักธรรมของสาสนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความสมานฉันท์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. เสริมสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเสรษฐกิจ และสังคม


BACK

จำนวนผู้เขาชม webhosting


04/27/2008 2:17 AM


ดูแลและพัฒนาเว็ปไซด์ โดย :
pawongjeen@yahoo.co.th
ftp://intranet.m-culture.go.th/chumphon
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
Emill :chumphon@m-culture.go.th