นางพะยอม สบายเมือง

ประวัติ
         กำนันพะยอม เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2479 ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันอยู่ที่ 73 หมู่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร การศึกษาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดกำแพงเพชร สามีชื่อ นายสนั่น สบายเมือง ประกอบธุรกิจโดยมีกิจการโรงสีข้าวและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีบุตร 4 คน บรรลุนิติภาวะและทำงานประกอบอาชีพกันแล้วทุกคน

ประวัติการทำงาน
        เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2528 ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังยาง ได้เพียงเดือนเดียว ก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกำนันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้รับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคลองขลุง ประธาน กพสจ. ประธานผู้นำสตรีรุ่นที่ 3 (พชช.) อบต. โดยตำแหน่งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการประชุมชี้แจงกรรมการหมู่บ้านทุกฝ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – แคนาดา รุ่นที่ 10 ช่วยสร้างบ่อและพันธ์ปลา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบลวังยางให้เป็นศูนย์กลางแสดงข้อมูลของตำบล สร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน พัฒนาปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จัดตั้งธนาคารข้าว จัดตั้งกลุ่มอาชีพเยาวชนด้านการปศุสัตว์เพื่อให้เยาวชนมีอาชีพ ส่งเสริมให้ราษฎรในตำบลให้ส่งบุตรหลานให้เรียนให้จบ ป.6 และศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ส่งเสริมกีฬาเยาวชนสม่ำเสมอ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาสม่ำเสมอ
จากผลงานดังกล่าวทำให้กำนันพะยอม ได้รับประกาศเกียรติคุณมากมาย ดังนี้
       - บุคคลดีเด่นของชาติ” สาขาพัฒนาสังคมด้านการปกครอง
       - รองชนะเลิศศูนย์พัฒนาตำบลดีเด่น ระดับเขตกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
       - บุคคลดีเด่นแห่งชาติ” ด้านการวางแผนการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง
       - กำนันสตรีดีเด่นระดับประเทศ
       - โครงการสตรีดีเด่นระดับประเทศ
       - สตรีดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการพัฒนาสตรีระดับประเทศ
       - นักพัฒนาดีเด่นระดับประเทศ
       - แม่ดีเด่นของชาติ
       หลักในการทำงานของกำนันพยอมนั้น คือ ยึดมั่นในหลักการแบบประธิปไตย ฟังเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก มีความตั้งใจในการทำงานสูง และผู้นำที่เป็นสตรีค่อนข้างจะได้เปรียบในการทำงาน คือ การติดต่อประสานงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนจะไดรับการสนับสนุนและสนใจดี ส่วนความคาดหวังในอนาคต เธอต้องการเห็นสตรีมีความรู้ ความสามารถในการพึงพาตนเองและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนประเทศชาติ นับได้ว่ากำนันพะยอม สบายเมือง เป็นผู้นำสตรีที่มีความสามารถเข้มแข็ง และตั้งใจจริงในการพัฒนาสังคม สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง