แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
 

   

       

 

เอกสารแนบท้าย ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 

หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดคลิปวีดิโอ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”

ประกาศการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยพร้อมใบสมัคร (Cultural Product of Thailand : CPOT)

หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดบรรยายธรรม

แนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

แบบขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

ประกาศพร้อมคู่มือการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล "เพชรสยาม"ครั้งที่ ๒๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
 

 

 

    h ประวัติสำนักงาน
    สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
    บุคลากรสำนักงาน
    วิสัยทัศน์
   

ภารกิจหน้าที่

    โบราณสถาน
    โบราณวัตถุ
    แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
    แหล่งท่องเที่ยว
    ศิลปินแห่งชาติ
    สาส์นรัก.MP3
    ศาสนารัก.MP3
    รักเถอะรักกันไว้.MP3
    ไร้รักไร้ผล.MP3
รักหนึ่งในหัวใจ.MP3
รักชาติยิ่งชีพ.MP3
แดนดินถิ่นรัก.MP3


ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
ลำดับที่