www.kan-culture.com
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
       การจัดงานแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
“๔  ภูมิภาค  รวมใจถวายพระพร”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓  พรรษา
วันอังคารที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓
ณ  เวทีกลางน้ำ  บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
........................................................

                                จังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับความไว้วางใจมอบ
ให้เป็นเจ้าภาพภาคกลาง  ในการจัดการแสดงพื้นบ้าน  “๔  ภูมิภาค  รวมใจถวายพระพร” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา 
๕  ธันวาคม   ๒๕๕๓  โดยมีการถ่ายทอดสดทางช่อง  ๑๑  และมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ  ได้แก่

                                ๑.  การแสดงพื้นบ้าน  โดย  นางศรีนวล  ขำอาจ  ศิลปินเพลงพื้นบ้านด้านลำตัด
คณะหวังเต๊ะ  จังหวัดปทุมธานี

                                ๒.  การแสดงชุด  “รำกลองยาวประยุกต์”   (วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง)

                                ๓.  การแสดงชุด  “เพลงพื้นบ้านประยุกต์”  (วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี)

                                ๔.  การอ่านบทกวีนิพนธ์  โดยศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์  (กวีนิพนธ์) 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์   เชื้อสายคนกาญจนบุรี

                                ๕.  การแสดงชุด  “ระบำชนไก่”   (โรงเรียนเทพมงคลรังษี   จังหวัดกาญจนบุรี)

                                ๖.  การแสดงชุด  “รำเทียน  ถวายพระพร”   (ชาวไทยเชื้อสายรามัญ 
อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี)

 
   

 
โดย...นางสาวอัฏฐ์ญาณ์ บู่สามสาย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม