วัดท่าผา

 

จังหวัดลำปาง

 อำเภอเมือง

หน้าหลัก

หออะม๊อก

กู่เจ้าย่าสุตตา หรือประตูขงวัดกากแก้ว (ร้าง)

วัดอุโมงค์ (ร้าง)

กำแพงและคูเมืองนครเขลางค

เจดีย์ร้างวัดป่าพร้าว

วัดกู่ขาว (ร้าง)

วัดกู่คำ

วัดแสงเมืองมา

วัดประตูป่อง

วัดหัวข่วง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดปงสนุกใต

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจ้าทันใจ

วัดศรีรองเมือง

วัดคะตึกเชียงมั่น

วัดศรีชุม

วัดม่อนสันฐาน (ม่อนปู่ยักษ์)

วัดพระธาตุเสด็จ

วัดม่อนพระยาแช่

อำเภอเกาะคา

วัดท่าผา

วัดพระธาตุลำปางหลวง

"หอไตร" วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดเสลารัตนปัพพตาราม

อำเภอแจ้ห่ม

วัดผาแดงหลวง

วัดอักโขชัยคีรี

อำเภอแม่ทะ

วัดนาคตหลวง

อำเภอห้างฉัตร

วัดปางยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

วัดปางม่วง

วัดสันทราย

วัดดอยป่าตาล

 

 

 

 

 

ที่ตั้ง   ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน  
      เจดีย์ ๑ องค์

อายุสมัยของการก่อสร้าง
     ไม่ปรากฎหลักฐาน

ความสำคัญ
     เป็นเจดีย์ที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดี และเป็นที่เคารพนับถือในท้องถิ่น

การประกาศขึ้นทะเบียน
     ๑. ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘