ขอน้อมถวายแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก


 


Shop NBC
Shop NBC