พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- แนะนำบุคลากร
- ทิศทางการพัฒนาจังหวัดฯ

งานด้านศาสนา

- กิจกรรม/โครงการ
- จำนวนผู้นับถือศาสนาฯ
- จำนวนวัด
- ศพอ. จังหวัดลำพูน
-คริสจักรลำพูน

งานส่งเสริมฯ

- กิจกรรม / โครงการ
- ข้อมูลช่างฝีมือพื้นบ้าน
- การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- โปรแกรมฐานข้อมูลทำเนียบนาม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

- พ.ร.บ.ภาพยนต์และวิดีทัศน์ 2551
- สถิติสถานประกอบการ
- ศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา

งานศิลปะร่วมสมัย

- กิจกรรม / โครงการ

แหล่งเรียนรู้

- แผนที่ประเทศไทย
- ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
- สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน

ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม

- ปฏิทินประเพณีสิบสองเดือน
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ
- ประเพณีแห่แค่หลวง
- ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย
- ประเพณีทานสลากย้อม
- ชาวยองเมืองลำพูน


มุมดาวโหลด

- สรุปผลโครงการเมล็ดพันธุ์ฯ

- คลิปการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- แบบรายงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
ศ.พ.อ.1

ศ.พ.อ.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

.......ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข่าวสาร บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ และแนะนำการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ และประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์บรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
ขอเชิญชวนเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ติดต่อขอรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ที่
วัดที่จัดโครงการหรือวัดใกล้บ้านท่าน
และสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน


ประชาสัมพันธ์
สำนักวัฒนธรรม เทศบาลเมืองไถจง ไต้หวัน ขอเชิญศิลปินไทยส่งผลงาน
ศิลปะเข้าร่วมการประกวดในงานนิทรรศการศิลปกรรมต้าดุน ครั้งที่ ๑๙
ระหว่างวันที่ ๑-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดด้ที่
http://www.culture.taichung.gov.tw หรือ http://www.dadunfae..taichung.gov.tw


ประชาสัมพันธ์หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในสถานศึกษา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถานศึกษา
ที่จัดตั้งเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ประเภท หน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษา ให้รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ผ่านมา ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

รายละเอียด

รายชื่อสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยจัดส่งใบสมัครและเอกสารไปยัง
สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว๊ปไซต์ www.culture.go.th ในช่วงข่าวประกาศ
รายละเอียดการสมัคร

ประชาสัมพันธ์
งานประเพณีแห่แค่หลวง อำเภอบ้านโฮ่ง 2556
อำเภอบ้านโฮ่ง สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโฮ่ง ขอเชิญร่วมงานประเพณี
แห่แค่หลวง อำเภอบ้านโฮ่ง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 12-14
พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง
อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
รายละเอียด


ภาพกิจกรรม/โครงการ

* พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
* การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๕๗
* การประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
* ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด
* ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดลำพูน
* ประชาคมรากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง
* การประชุมผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๗
* การตรวจราชการท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
* กิจกรรมการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนจังหวัดลำพูน
* กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการแลกีฬาของศูนยืศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒๖
* การประชุมคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑
* กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

VDO หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๑
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๒
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๓
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๔
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๕
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๖
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๗

ขอเชิญชมสารคดีชุดวิวัฒน์วัฒนธรรม
๑ โบราณสถานประวัติศาสตร์ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน
๒ วิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๓ ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
๔ ศิลปะ นาฎศิลป์ และดนตรีไทย
๕ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์


ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

วิดีโอแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหริภุญไชย

 


นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 
แนะนำบุคลากร
นายสนธยา คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail : lamphun@m-culture.go.th http://province.m-culture.go.th/lamphun

 

 


 

กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน