พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- แนะนำบุคลากร
- ทิศทางการพัฒนาจังหวัดฯ

งานด้านศาสนา

- กิจกรรม/โครงการ
- จำนวนผู้นับถือศาสนาฯ
- จำนวนวัด
- ศพอ. จังหวัดลำพูน
-คริสจักรลำพูน

งานส่งเสริมฯ

- กิจกรรม / โครงการ
- ข้อมูลช่างฝีมือพื้นบ้าน
- การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- โปรแกรมฐานข้อมูลทำเนียบนาม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

- พ.ร.บ.ภาพยนต์และวิดีทัศน์ 2551
- สถิติสถานประกอบการ
- ศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา

งานศิลปะร่วมสมัย

- กิจกรรม / โครงการ

แหล่งเรียนรู้

- แผนที่ประเทศไทย
- ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
- สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน

ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม

- ปฏิทินประเพณีสิบสองเดือน
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ
- ประเพณีแห่แค่หลวง
- ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย
- ประเพณีทานสลากย้อม
- ชาวยองเมืองลำพูน


มุมดาวโหลด

- สรุปผลโครงการเมล็ดพันธุ์ฯ

- คลิปการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก
และเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- แบบรายงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
ศ.พ.อ.1

ศ.พ.อ.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

.......ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข่าวสาร บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ และแนะนำการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ และประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนบุคคลและองค์กรที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อร่วม คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 เมษายน 2558 สามารถส่งเอกสารและข้อมูลมายัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โทร 053-510243
รายละเอียดและใบสมัคร

ประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่มี
ความประสงค์ จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ประจำปี พ.ศ. 2558
สามารถส่งเอกสารและข้อมูลมายัง
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2558 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

รายละเอียด


ประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และวัดใกล้บ้านท่าน
กำหนดการ ณ วัดพระธาตุ ฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าอาวาสทุกวัด ที่มีความประสงค์จะดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร
ภาคฤดูร้อนฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลฯให้กับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริม ฯ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 053-510243

แบบสำรวจข้อมูล

กระทรวงวัฒนธรรม
เชิญชวนประกวดคลิปวีดิโอ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข”
รายละเอียดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไป ส่งเรียงความดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1--30 พฤศจิกายน 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดเกณฑ์การประกวดได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน หรือ สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.culture.go.th


ภาพกิจกรรม/โครงการ

* กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 จังหวัดลำพูน
* การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ 1/2558 จังหวัดลำพูน
* ผลการการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ ฯและประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ๗
* การประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2552-2557
* การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2558
* โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม (cpot) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2558
* กิจกรรมส่งเสริมอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘
* กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘
* การจัดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘
* กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

* กิจกรรมเข้าค่ายอบรมจริยธรรมประจำตำบลท่าตุ้มของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดร่องช้าง

* กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานโครงการบูรณะ
ศาสนสถาน จังหวัดลำพูน
* กิจกรรมลำพูน ลานบุญ ล้านนา ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม ประจำปี ๒๕๕๘                             
* กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘
* การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2558
*กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
ประจำปี 2557
* กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
* กิจกรรมรวมพลังทางศาสนามหามงคล ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรมประชุมผู้บริหารศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘
* กิจกรรมปั่นรักษ์ แสวงบุญ ลำพูน ลานบุญ ล้านนา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
* กิจกรรมปั่นรักษ์ แสวงบุญ ลำพูน ลานบุญ ล้านนา ปีงบประมาณ 2558
* การประชุมผู้นำศาสนสถานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2558
* กิจกรรมการอัญเชิญ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
* กิจกรรมการวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
* กิจกรรมการประชุมอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
*กิจกรรมงานประเพณีทานสลากภัตและสลากย้อมอำเภอเมืองลำพูน วัดบ้านหลุก
* แสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

VDO หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๑
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๒
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๓
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๔
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๕
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๖
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๗

ขอเชิญชมสารคดีชุดวิวัฒน์วัฒนธรรม
๑ โบราณสถานประวัติศาสตร์ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน
๒ วิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๓ ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
๔ ศิลปะ นาฎศิลป์ และดนตรีไทย
๕ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์


ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

วิดีโอแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหริภุญไชย

 


นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 
แนะนำบุคลากร
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail : lamphun@m-culture.go.th http://province.m-culture.go.th/lamphun

 

 


 

กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน