พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- แนะนำบุคลากร
- ทิศทางการพัฒนาจังหวัดฯ

งานด้านศาสนา

- กิจกรรม/โครงการ
- จำนวนผู้นับถือศาสนาฯ
- จำนวนวัด
- ศพอ. จังหวัดลำพูน
-คริสจักรลำพูน

งานส่งเสริมฯ

- กิจกรรม / โครงการ
- ข้อมูลช่างฝีมือพื้นบ้าน
- ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
จังหวัดลำพูน

- นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ
- การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- โปรแกรมฐานข้อมูลทำเนียบนาม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

- พ.ร.บ.ภาพยนต์และวิดีทัศน์ 2551
- สถิติสถานประกอบการ
- ศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา

งานศิลปะร่วมสมัย

- กิจกรรม / โครงการ

แหล่งเรียนรู้

- แผนที่ประเทศไทย
- ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
- สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน

ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม

- ปฏิทินประเพณีสิบสองเดือน
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ
- ประเพณีแห่แค่หลวง
- ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย
- ประเพณีทานสลากย้อม
- ชาวยองเมืองลำพูน


มุมดาวโหลด

- สรุปผลโครงการเมล็ดพันธุ์ฯ

- คลิปการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก
และเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- แบบรายงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
ศ.พ.อ.1

ศ.พ.อ.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

.......ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข่าวสาร บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ และแนะนำการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ และประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมของชุมชน ตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม (โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2558)
รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 2558
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558 ผู้ใดสนใจสามารถส่งผลงานมายังสำนักงาน ฯภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำูน
รายละเอียด


ประชาสัมพันธ์ งานแอ่วลำพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข
จังหวัดลำพูน และประชาชนชาวลำพูน ขอเชิญงานแอ่วลำพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข วันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๕๘ บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฝั่งบ้านเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
รายละเอียดกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะเหรี่ยงลำพูน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมหน่วยที่ 52 จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม สืบสานตำนานวิถีชีวิตกะเหรี่ยงลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ 27-28 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
กำหนดการจัดกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เชิญชวนนักเรียน นักศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำพูน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้น "ส่งเสริม ค่านิยม หลักของคนไทย ๑๒ ประการ สามารถส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ และเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล สถานศึกษา และองค์กร/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ใดสนใจสามารถส่งผลงานมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ภาพกิจกรรม/โครงการ

* กิจกรรมการแถลงข่าวแอ่วลำพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข
* กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2558
* กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 จังหวัดลำพูน
* การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ 1/2558 จังหวัดลำพูน
* ผลการการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ ฯและประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ๗
* การประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2552-2557
* การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2558
* โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม (cpot) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2558

VDO หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๑
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๒
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๓
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๔
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๕
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๖
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๗

ขอเชิญชมสารคดีชุดวิวัฒน์วัฒนธรรม
๑ โบราณสถานประวัติศาสตร์ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน
๒ วิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๓ ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
๔ ศิลปะ นาฎศิลป์ และดนตรีไทย
๕ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์


ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

วิดีโอแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหริภุญไชย

 


นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 
แนะนำบุคลากร
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail : lamphun@m-culture.go.th http://province.m-culture.go.th/lamphun

 

 


 

กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน