พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- แนะนำบุคลากร
- ทิศทางการพัฒนาจังหวัดฯ

งานด้านศาสนา

- กิจกรรม/โครงการ
- จำนวนผู้นับถือศาสนาฯ
- จำนวนวัด
- ศพอ. จังหวัดลำพูน
-คริสจักรลำพูน

งานส่งเสริมฯ

- กิจกรรม / โครงการ
- ข้อมูลช่างฝีมือพื้นบ้าน
- ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
จังหวัดลำพูน

- นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ
- การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- โปรแกรมฐานข้อมูลทำเนียบนาม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

- พ.ร.บ.ภาพยนต์และวิดีทัศน์ 2551
- สถิติสถานประกอบการ
- ศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา

งานศิลปะร่วมสมัย

- กิจกรรม / โครงการ

แหล่งเรียนรู้

- แผนที่ประเทศไทย
- ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
- สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน

ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม

- ปฏิทินประเพณีสิบสองเดือน
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ
- ประเพณีแห่แค่หลวง
- ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย
- ประเพณีทานสลากย้อม
- ชาวยองเมืองลำพูน


มุมดาวโหลด

- สรุปผลโครงการเมล็ดพันธุ์ฯ

- คลิปการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก
และเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- แบบรายงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
ศ.พ.อ.1

ศ.พ.อ.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

.......ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข่าวสาร บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ และแนะนำการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ และประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดลำพูน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เชิญชวนร่วมกิจกรรม
"อู้เมือง แต่งเมือง ฮู้เรื่องบ่ะเก่า" จังหวัดลำพูน ด้วยการแต่งกายชุดพื้นเมือง
ใช้ภาษาถิ่น และเรียนรู้ ถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมของลำพูน ให้แก่ผู้สนใจได้ทราบเรื่อง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559


ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
เทศกาลกฐินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กับจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้กับเจ้าภาพที่ขอรับพระราชทาน นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวง คือ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถวายเวลา ๑๐.๐๐ น. และวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
กำหนดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงาน พระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๔- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางองค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำพูน และชมขบวนแห่อัญเชิญเครื่องราช สักการะพระนางจามเทวี
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.

กำหนดการ

ประกาศ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประกวดจ้างการจัดกิจกรรมการจัดงานประเพณีสลากย้อมโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี ๒๕๕๘
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 1
เอกสารราคากลาง
เอกสารประกวดราคา


ประชาสัมพันธ์
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล สถานศึกษา และองค์กร/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ใดสนใจสามารถส่งผลงานมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ

* กิจกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘
* กิจกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ล ำพูน ประจำปี ๒๕๕๘
* กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
* การประชุมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมล้านนาหริภุญชัย
* กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558
* ประเพณีทานสลากภัตและสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2558
* การตรวจเยี่ยมโครงการ พลัง "บวร" บ้าน วัด โรเรียน ชุมชนสู่คุณธรรม ณ วัดทุ่งม่าน ต.ป่าพล อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน
* การมอบหนังสือชุด ญาณสังวร
* การคัดเลือกบุคคล ชุมชน องค์กรและรายการต้นแบบด้านค่านิยม ระดับจังหวัด ประจำปี 2558
* การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

ภาพยนตร์สั้นการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เรื่องหงษ์ฝ้ายฟ้อน
เรื่องคำมั่นสัญญา
เรื่องหละอ่อนหละปูนท่องเที่ยวเมืองหละปูนเมือง 1300 ปี
เรื่องค่านิยม 12 ประการไม่ใช่การท่องจำ ท่องไม่เท่ากับทำ ทำดีกว่าท่อง

 

ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

วิดีโอแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหริภุญไชย

 


นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 
แนะนำบุคลากร
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail : lamphun@m-culture.go.th http://province.m-culture.go.th/lamphun

 

 


 

กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน