พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- แนะนำบุคลากร
- ทิศทางการพัฒนาจังหวัดฯ

งานด้านศาสนา

- กิจกรรม/โครงการ
- จำนวนผู้นับถือศาสนาฯ
- จำนวนวัด
- ศพอ. จังหวัดลำพูน
-คริสจักรลำพูน

งานส่งเสริมฯ

- กิจกรรม / โครงการ
- ข้อมูลช่างฝีมือพื้นบ้าน
- การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- โปรแกรมฐานข้อมูลทำเนียบนาม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

- พ.ร.บ.ภาพยนต์และวิดีทัศน์ 2551
- สถิติสถานประกอบการ
- ศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา

งานศิลปะร่วมสมัย

- กิจกรรม / โครงการ

แหล่งเรียนรู้

- แผนที่ประเทศไทย
- ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
- สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน

ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม

- ปฏิทินประเพณีสิบสองเดือน
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ
- ประเพณีแห่แค่หลวง
- ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย
- ประเพณีทานสลากย้อม
- ชาวยองเมืองลำพูน


มุมดาวโหลด

- สรุปผลโครงการเมล็ดพันธุ์ฯ

- คลิปการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก
และเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- แบบรายงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
ศ.พ.อ.1

ศ.พ.อ.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

.......ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข่าวสาร บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ และแนะนำการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ และประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน จังหวัดลำพูน
- วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดพระพุทธบาตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
เจ้าภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เจ้าภาพ คุณอรุณี สิรินทะสมบัติ

กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมายุ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานศึกษาที่สนใจสามารถ ส่งทีมเข้าสมัครประกวดได้ที่ สน.วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน หรือ กรมส่งเสริม วัฒนธรรมและสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.culture.go.th หัวข้อ ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง
แสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗

ภายใต้กิจกรรมท่องเที่ยวช่วงหนึ่งของชีวิตที่งดงาม...
บนเส้นทางบุญทั่วไทย จังหวัดลำพูน
๑๘ มหาสถาน วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
เอกสารประกอบเส้นทางแสวงบุญจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเพณีสลากภัตและสลากย้อม
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงานและร่วมทำบุญถวายทาน
สลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายละเอียดแผ่นพับประชาสัมพันธ


กระทรวงวัฒนธรรม
เชิญชวนประกวดคลิปวีดิโอ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข”
รายละเอียดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไป ส่งเรียงความดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1--30 พฤศจิกายน 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดเกณฑ์การประกวดได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน หรือ สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.culture.go.th


ภาพกิจกรรม/โครงการ

* กิจกรรมการอัญเชิญ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
* กิจกรรมการวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
* กิจกรรมการประชุมอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
*กิจกรรมงานประเพณีทานสลากภัตและสลากย้อมอำเภอเมืองลำพูน วัดบ้านหลุก
* แสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
* กิจกรรมมอบเกียรติคุณยกย่องสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีพื้นบ้านและดนตรีพื้นเมือง ประจำปี 2557
* กิจกรรมโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประเพณีสลากภัตและสืบสานสลากย้อมลำพูนหนึ่งเดียวโลก ประจำปี ๒๕๕๗
* โครงการปรองดองวัฒนธรรมนำไทย จังหวัดลำพูน ๒๕๕๗
* โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง จังหวัดลำพูน ๒๕๕๗
* พิธีเปิดและมอบป้ายขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดลำพูน
* โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาจังหวัดลำพูน
* การประชุมวางแผนงานด้านศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
* การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงววัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2557
* การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
ประจำปี 2557
* การคัดเลือก อปท.ดีเด่นทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557
* การประชุมคณะกรรมการสื่อสร้างสรรคจังหวัดลำพูนครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
* กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรมอบรมมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรม คืนความสุขให้คนในชาติ
* กิจกรรมมอบรางวัลเกียรติบัตร โล่ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านพระพุทธศาสนา
* กิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย และเทศกาลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรมโครงการค่ายอบรมเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร

VDO หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๑
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๒
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๓
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๔
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๕
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๖
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๗

ขอเชิญชมสารคดีชุดวิวัฒน์วัฒนธรรม
๑ โบราณสถานประวัติศาสตร์ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน
๒ วิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๓ ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
๔ ศิลปะ นาฎศิลป์ และดนตรีไทย
๕ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์


ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

วิดีโอแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหริภุญไชย

 


นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 
แนะนำบุคลากร
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail : lamphun@m-culture.go.th http://province.m-culture.go.th/lamphun

 

 


 

กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน