พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- แนะนำบุคลากร
- ทิศทางการพัฒนาจังหวัดฯ

งานด้านศาสนา

- กิจกรรม/โครงการ
- จำนวนผู้นับถือศาสนาฯ
- จำนวนวัด
- ศพอ. จังหวัดลำพูน
-คริสจักรลำพูน

งานส่งเสริมฯ

- กิจกรรม / โครงการ
- ข้อมูลช่างฝีมือพื้นบ้าน
- ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
จังหวัดลำพูน

- นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ
- การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- โปรแกรมฐานข้อมูลทำเนียบนาม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

- พ.ร.บ.ภาพยนต์และวิดีทัศน์ 2551
- สถิติสถานประกอบการ
- ศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา

งานศิลปะร่วมสมัย

- กิจกรรม / โครงการ

แหล่งเรียนรู้

- แผนที่ประเทศไทย
- ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
- สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน

ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม

- ปฏิทินประเพณีสิบสองเดือน
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ
- ประเพณีแห่แค่หลวง
- ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย
- ประเพณีทานสลากย้อม
- ชาวยองเมืองลำพูน


มุมดาวโหลด

- สรุปผลโครงการเมล็ดพันธุ์ฯ

- คลิปการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก
และเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- แบบรายงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
ศ.พ.อ.1

ศ.พ.อ.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

.......ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข่าวสาร บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ และแนะนำการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ และประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดลำพูน รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์สลากย้อมเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน หน่วยงานราชการ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน สมาคมชาวลำพูน และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรมสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี ๒๕๕๘ และเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพสลากย้อม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
รายละเอียดและกำหนดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงาน มหัศจรรย์ ลำไยลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๒- ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดการ

ประกาศ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประกวดจ้างการจัดกิจกรรมการจัดงานประเพณีสลากย้อมโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี ๒๕๕๘
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 1
เอกสารราคากลาง
เอกสารประกวดราคา


ประชาสัมพันธ์
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล สถานศึกษา และองค์กร/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ใดสนใจสามารถส่งผลงานมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ

* กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558
* ประเพณีทานสลากภัตและสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2558
* การตรวจเยี่ยมโครงการ พลัง "บวร" บ้าน วัด โรเรียน ชุมชนสู่คุณธรรม ณ วัดทุ่งม่าน ต.ป่าพล อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน
* การมอบหนังสือชุด ญาณสังวร
* การคัดเลือกบุคคล ชุมชน องค์กรและรายการต้นแบบด้านค่านิยม ระดับจังหวัด ประจำปี 2558
* การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

ภาพยนตร์สั้นการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เรื่องหงษ์ฝ้ายฟ้อน
เรื่องคำมั่นสัญญา
เรื่องหละอ่อนหละปูนท่องเที่ยวเมืองหละปูนเมือง 1300 ปี
เรื่องค่านิยม 12 ประการไม่ใช่การท่องจำ ท่องไม่เท่ากับทำ ทำดีกว่าท่อง

 

ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

วิดีโอแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหริภุญไชย

 


นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 
แนะนำบุคลากร
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail : lamphun@m-culture.go.th http://province.m-culture.go.th/lamphun

 

 


 

กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน