พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- แนะนำบุคลากร
- ทิศทางการพัฒนาจังหวัดฯ

งานด้านศาสนา

- กิจกรรม/โครงการ
- จำนวนผู้นับถือศาสนาฯ
- จำนวนวัด
- ศพอ. จังหวัดลำพูน
-คริสจักรลำพูน

งานส่งเสริมฯ

- กิจกรรม / โครงการ
- ข้อมูลช่างฝีมือพื้นบ้าน
- การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- โปรแกรมฐานข้อมูลทำเนียบนาม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

- พ.ร.บ.ภาพยนต์และวิดีทัศน์ 2551
- สถิติสถานประกอบการ
- ศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา

งานศิลปะร่วมสมัย

- กิจกรรม / โครงการ

แหล่งเรียนรู้

- แผนที่ประเทศไทย
- ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
- สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน

ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม

- ปฏิทินประเพณีสิบสองเดือน
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ
- ประเพณีแห่แค่หลวง
- ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย
- ประเพณีทานสลากย้อม
- ชาวยองเมืองลำพูน


มุมดาวโหลด

- สรุปผลโครงการเมล็ดพันธุ์ฯ

- คลิปการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก
และเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- แบบรายงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
ศ.พ.อ.1

ศ.พ.อ.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

.......ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข่าวสาร บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ และแนะนำการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ และประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประชาสัมพันธ์
สำนักวัฒนธรรม เทศบาลเมืองไถจง ไต้หวัน ขอเชิญศิลปินไทยส่งผลงาน
ศิลปะเข้าร่วมการประกวดในงานนิทรรศการศิลปกรรมต้าดุน ครั้งที่ ๑๙
ระหว่างวันที่ ๑-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดด้ที่
http://www.culture.taichung.gov.tw หรือ http://www.dadunfae..taichung.gov.tw


ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่สนใจสมัครทำโครงการยกย่อง
สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านตนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสามารถติดต่อสอบถามที่ได้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โทร ๐๕๓-๕๑๐๒๔๓
แบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
ประจำปี
๒๕๕๗
รายละเอียด


ประชาสัมพันธ์
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคาะห์ ์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามกุฎราช
กุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ พระวิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
กำหนดการ

ภาพกิจกรรม/โครงการ

* การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
ประจำปี 2557
* การคัดเลือก อปท.ดีเด่นทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557
* การประชุมคณะกรรมการสื่อสร้างสรรคจังหวัดลำพูนครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
* กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรมอบรมมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรม คืนความสุขให้คนในชาติ
* กิจกรรมมอบรางวัลเกียรติบัตร โล่ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านพระพุทธศาสนา
* กิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย และเทศกาลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรมโครงการค่ายอบรมเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๗
* กิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร

VDO หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๑
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๒
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๓
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๔
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๕
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๖
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๗

ขอเชิญชมสารคดีชุดวิวัฒน์วัฒนธรรม
๑ โบราณสถานประวัติศาสตร์ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน
๒ วิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๓ ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
๔ ศิลปะ นาฎศิลป์ และดนตรีไทย
๕ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์


ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

วิดีโอแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหริภุญไชย

 


นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 
แนะนำบุคลากร
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail : lamphun@m-culture.go.th http://province.m-culture.go.th/lamphun

 

 


 

กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน