พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- แนะนำบุคลากร
- ทิศทางการพัฒนาจังหวัดฯ

งานด้านศาสนา

- กิจกรรม/โครงการ
- จำนวนผู้นับถือศาสนาฯ
- จำนวนวัด
- ศพอ. จังหวัดลำพูน
-คริสจักรลำพูน

งานส่งเสริมฯ

- กิจกรรม / โครงการ
- ข้อมูลช่างฝีมือพื้นบ้าน
- ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
จังหวัดลำพูน

- นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ
- การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- โปรแกรมฐานข้อมูลทำเนียบนาม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

- พ.ร.บ.ภาพยนต์และวิดีทัศน์ 2551
- สถิติสถานประกอบการ
- ศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา

งานศิลปะร่วมสมัย

- กิจกรรม / โครงการ

แหล่งเรียนรู้

- แผนที่ประเทศไทย
- ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
- สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน

ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม

- ปฏิทินประเพณีสิบสองเดือน
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ
- ประเพณีแห่แค่หลวง
- ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย
- ประเพณีทานสลากย้อม
- ชาวยองเมืองลำพูน


มุมดาวโหลด

- สรุปผลโครงการเมล็ดพันธุ์ฯ

- คลิปการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก
และเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- แบบรายงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
ศ.พ.อ.1

ศ.พ.อ.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

.......ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข่าวสาร บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ และแนะนำการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ และประสานงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนบุคคลและเสนอชื่อเข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ หมายเลขโทรศัพท์
053-510243

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศรับสมัครประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย และขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ รับผลงานการประกวดภาพถ่าย 16-30 เมษายน 2558 และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โทร
053-510243 กลุ่มส่งเสริมศาสนา ฯ
รายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมของชุมชนตามเส้นทาง
ถนนสายวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมชองชุมชนตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม
รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (เสาเสมาธรรมจักร) ประจำปี ๒๕๕๘
รมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ แยกเป็น 10 ประเภท (จังหวัดลำพูน) ได้แก่ พระพระครูสิริสุตาภิรัต วัดห้วยกาน อำเภอบ้านโฮ่ง สาขาส่งเสริมการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในประเทศและนางศิริพรรณ วงศ์ชมพู ครูโรงเรียนบ้านหนองเกิด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สาขาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์


ประชาสัมพันธ์
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล สถานศึกษา และองค์กร/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ใดสนใจสามารถส่งผลงานมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ

* การมอบโล่ประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ
* การพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านเด็กและเยาวชน
* กิจกรรมสภาการแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5 / 2558
* กิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1
* ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2558
* พิธีมอบโล่ห์หมู่บ้านศีล 5 และมอบเกียรติ มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้
* พิธีขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ฯ ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2558
* กิจกรรมพัฒนาชุมชนและถนนสายวัฒนธรรม ในงานแอ่วลำพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข
* กิจกรรมวันอีสเตอร์ ประจำปี 2558
* กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
* กิจกรรมการจัดงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ประจำปี 2558
* กิจกรรมการแถลงข่าวแอ่วลำพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข
* กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2558
* กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 จังหวัดลำพูน
* การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ 1/2558 จังหวัดลำพูน
* ผลการการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ ฯและประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ๗
* การประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2552-2557
* การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2558
* โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม (cpot) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2558

VDO หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๑
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๒
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๓
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๔
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๕
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๖
หมู่บ้านท่องเที่ยวสัญจร ๗

ขอเชิญชมสารคดีชุดวิวัฒน์วัฒนธรรม
๑ โบราณสถานประวัติศาสตร์ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน
๒ วิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๓ ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
๔ ศิลปะ นาฎศิลป์ และดนตรีไทย
๕ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์


ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

วิดีโอแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหริภุญไชย

 


นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 
แนะนำบุคลากร
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail : lamphun@m-culture.go.th http://province.m-culture.go.th/lamphun

 

 


 

กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน