สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้แก่บุคลากร และเครือข่ายทางวัฒนธรรม
โดยมี นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี