สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ผลงานเรียงความ และกล่าวสุนทรพจน์
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑ และ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
 
การประกวดผลงานวาดภาพระดับประถมศึกษา    
 
การประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา    
 
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา    
 
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา