สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม" สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพเทพธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ๔ จังหวัด จำนวน ๕๐ คน
เข้ารับการอบรมฯ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมได้ฝึกทักษะการเขียนข้อมูลฯ การนำเข้าข้อมูล และการถ่ายภาพ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
โดยมีนายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด