ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคมประกาศฯ
เอกสารประกวดราคา
แบบสรุปราคากลาง
แบบแปลน