รายชื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอและสภาวัฒนธรรมตำบล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ที่

ชื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอ/

ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน

คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธาน

สภาวัฒนธรรม

อำเภอเมืองลพบุรี

๕๐

นายพีรศักดิ์ ศิริพานิชกร

 

๑. บางขันหมาก

๑๘

น.อ.เพิ่ม กรอบทอง

๒. เขาสามยอด

๑๕

น.อ. สุรัตน์ ผาสุก

๓. ถนนใหญ่

๑๕

พ.อ.วินัย สมบูรณ์ศิลป์

๔. งิ้วราย

๑๕

นายสุดใจ ไพรสงบ

๕. เขาพระงาม

๑๕

นายประธาน ภักดี

๖. โคกลำพาน

๑๕

นายจิรัตน์ บุญเลิศ

๗. สี่คลอง

๑๖

นายสุเทพ จำปาทิพย์

๘. ตะลุง

๑๕

นายสุธรรม ศรีทอง

๙. ท้ายตลาด

๑๕

นายสุชาติ ทัพกฤษณ์

๑๐. โคกกะเทียม

๑๕

นายนริศ สืบโถ

๑๑. กกโก

๑๕

นายธนปพน เงินเมย

๑๒. ท่าแค

๑๕

นายจำปา เฉลียวฉลาด

๑๓. โพธิ์เก้าต้น

๑๕

นายบุญไทย พุทธา

๑๔. ดอนโพธิ์

๑๕

นายสรรเชาว์ บุญผาสุก

๑๕. ป่าตาล

๑๕

นางสมศรี อู่ศรี

๑๖. บ้านข่อย

๑๕

นายชนะ อินทร์คำนึง

๑๗. โก่งธนู

๑๕

นายอุดม เต่าทอง

๑๘. พรหมมาสตร์

๑๕

นายจำเริญ สละชีพ

อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ที่

ชื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอ/ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน

คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธาน

สภาวัฒนธรรม

อำเภอท่าวุ้ง

๑๔

นายขุนทอง แสงสว่าง

 

๑. ท่าวุ้ง

๑๕

นายสุพจน์ พุ่มพฤกษ์

๒. หัวสำโรง

๔๘

นายมนัส อยู่เจริญ

๓. โพตลาดแก้ว

๑๕

นายสำอางค์ ปั้นสอาด

อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

ที่

ชื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอ/
ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน
คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธาน
สภาวัฒนธรรม

อำเภอบ้านหมี่

๔๘

นายวินัย ภู่งาม

 

๑. หินปัก

๓๗

นายวันชัย ศิริพันธุ์

๒. บ้านชี

๑๖

นายกิติศักดิ์ ศุภพงษ์

๓. บ้านทราย

๒๗

นายสมคิด จูมทอง

๔. เชียงงา

๒๗

นายวินัย ภู่งาม

๕. บางกระพี้

๒๔

นายสมเกียรติ พานทอง

๖. หนองเต่า

๒๗

นายคำภีร์ พรมดี

๗. ดงพลับ

๒๒

นายอนันต์ บุญวงษ์

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ที่

ชื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอ/

ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน

คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธาน

สภาวัฒนธรรม

อำเภอพัฒนานิคม

๒๙

นางสุดา บุญบันดาลทรัพย์

 

๑. โคกสลุง

๒๐

นายประดิษฐ์ ยิ่งยง

๒. ดีลัง

๒๐

นายกำธร วัฒนกุล

๓. ชอนน้อย

๒๓

นายกิจเกษม รักสามาตย์

๔. มะนาวหวาน

๑๘

นายประยูร สังข์ธูป

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ที่

ชื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอ/

ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน

คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธาน

สภาวัฒนธรรม

อำเภอโคกสำโรง

๑๘

นายนิยม ชมญาติ

 

๑. คลองเกตุ

๒๙

นางโปร่งมณี คำพานิช

๒. เพนียด

๒๓

นายเทิดศักดิ์ หวังเจริญกุลชัย

๓. หลุมข้าว

๒๑

นายไพบูลย์ เชื้อสวย

     

อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ที่

ชื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอ/

ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน

คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธาน

สภาวัฒนธรรม

อำเภอหนองม่วง

๒๐

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรง

 

๑. ยางโทน

๒๙

นายสุชิน กล่อมวงษ์

๒. บ่อทอง

๒๕

นายสุรศักดิ์ อินทุกรรม

๓. ชอนสารเดช

๒๖

นายจุมพล งามมีศรี

 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ที่

ชื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอ/

ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน

คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธาน

สภาวัฒนธรรม

อำเภอชัยบาดาล

๓๒

นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์

 

๑. ชัยนารายณ์

๑๕

นายสำเนียง ปิ่นแก้ว

๒. ห้วยหิน

๑๕

นายสมคิด พ่วงโพธิ์

๓. หนองยายโต๊ะ

๑๕

นางจุรีรัตน์ บุญนารักษ์

๔. เขาแหลม

๑๕

นายมะนม ดิษมา

๕. ท่าดินดำ

๑๕

นายวิเชียร บุญเลิศ

๖. บ้านใหม่สามัคคี

๑๕

นายบุญส่ง เงื่อนงาม

๗. ศิลาทิพย์

๑๕

นายเคียง บัวเผือก

๘. ท่ามะนาว

๑๕

นายวสันต์ ดรชัย

๙. นาโสม

๑๕

นายยงยุทธ ธีราธรรม

๑๐. บัวชุม

๑๕

นายวุฒิชัย โคมกลาง

๑๑. ม่วงค่อม

๑๕

นางทองหยาด แก่นมั่น

๑๒. ลำนารายณ์

๑๕

น.ส.ปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น

๑๓. เกาะรัง

๑๕

พันโท อมรเทพ กุลสุวรรณ

 

๑๔. ซับตะเคียน

๑๕

นายประพนธ์ พุ่มมาลัย

๑๕. นิคมลำนารายณ์

๑๕

นายศรีจันทร์ ศรีโชติ

๑๖. ชัยบาดาล

๑๕

นายดำรง งามสมโภชน์

๑๗. มะกอกหวาน

๑๕

นายสมบูรณ์ เพ็ชรคง

อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ที่

อำเภอ/ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน

คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธานสภา

สภาวัฒนธรรมตำบล

อำเภอโคกเจริญ

๑๓

นายรุ่งศักดิ์ อรรถศิริปัญญา

 

๑. โคกเจริญ

๑๒

นายครอง น่วมโต

๒. โคกแสมสาร

๑๔

นายรุ่งศักดิ์ อรรถศิริปัญญา

๓. วังทอง

๑๓

นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข

๔. ยางราก

๑๓

นายสำเริง เขียวอ้วน

๕. หนองมะค่า

๑๓

นายสฤษดิ์ จุลโพธิ์

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ที่

อำเภอ/ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน

คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธานสภา

สภาวัฒนธรรมตำบล

อำเภอสระโบสถ์

๒๒

นางนภาพร วงศ์เลิศอารักษ์

 

๑. มหาโพธิ

๒๕

นายบุญลือ อรรถศิริปัญญา

อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ที่

อำเภอ/ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน

คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธานสภา

สภาวัฒนธรรมตำบล

๑๐

อำเภอท่าหลวง

๒๒

นางสายชล มิตรานนท์

 

๑. ท่าหลวง

๒๑

นายสมศักดิ์ เกษาหอม

 อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ที่

ชื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอ/

ชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล

จำนวน

คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุลประธานสภา

สภาวัฒนธรรมตำบล

๑๑

อำเภอลำสนธิ

๑๙

นายลำพึง พันธ์พุก

 

๑. ลำสนธิ

๑๙

นายเสน่ห์ แสนแก้ว

 

๒. ซับสมบูรณ์

๑๙

นายสุวรรณภูมิ ศรีดาคง

 

๓. กุดตาเพชร

๒๐

น.ส.ศิวาพร เพชรณรงค์

 

๔. หนองรี

๑๘

นายสละ พันธ์น้อย

 

๕. เขารวก

๑๕

นายศักดา ภุมรินทร์

 

๖. เขาน้อย

๑๘

นายลำพึง พันธ์พุก