คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๒

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ โทรศัพท์
นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา ตำบลโคกสำโรง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐
โทร./แฟกซ์ ๐ ๓๖๔๔ ๑๓๓๙
๐๘ ๑๖๔๒ ๒๕๔๒
๐๘ ๙๘๙๕ ๕๕๗๒
นายวินัย ภู่งาม รองประธาน ๑ บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงงา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐
๐๘ ๖๐๐๘ ๖๑๐๑
นายปรีชา ฮุ้นสกุล รองประธาน ๒ บ้านเลขที่ ๘๐/๓๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
๐๘ ๖๕๒๒ ๒๗๒๑
นายสุรัจ ประภาสวัสดิ์ กรรมการ บ้านเลขที่ ๒๘/๑ ถนนโกษาเหล็ก ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
๐๘ ๑๔๙๑ ๔๕๖๙
นายรักชาติ กลิ่นจันทร์ กรรมการ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวสำโรง
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๕๐
๐๘ ๑๕๕๖ ๔๕๕๓
นางสมจิตต์ แต่งสมุด กรรมการ เลิฟมินิมาร์ท ถนนฝรั่งเศส ตำบลท่าหิน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
๐๘ ๑๘๕๓ ๒๓๓๒
นางวนิดา มโนสุจริตธรรม กรรมการ   ๐๘ ๖๕๐๐ ๑๙๗๖
นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร กรรมการ โรงเรียนกำจรวิทย์ ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๔๔๒
๐๘ ๑๘๕๒ ๑๘๐๐
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ กรรมการ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ตำบลลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
๐๘ ๕๑๗๙ ๔๙๐๐
๑๐ นายอนันต์ มานะกิจภิญโญ กรรมการ บ้านเลขที่ ๖๔/๑ ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
๐๘ ๕๙๐๔ ๑๖๕๘
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
๐๘ ๑๒๙๑ ๔๐๔๘
๑๒ นายอาคม เตียประเสริฐ กรรมการ บ้านเลขที่ ๔/๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
๐๘ ๑๙๙๑ ๓๒๓๐
๑๓ นายกฤษณะพงศ์ อยู่รอด กรรมการ บ้านเลขที่ ๒๓๗/๕ หมู่ที่ ๒ ถนนพหลโยธิน
ซอยวิเศษสุข ตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
๐๘ ๖๕๗๔ ๕๔๘๕
๑๔ นางเยาวภา โคจรนา กรรมการ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ตำบลลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
๐๘ ๔๗๗๕ ๗๘๗๔
๑๕ นายสมเกียรติ แก่นเพชร กรรมการ โรงเรียนบ้านเกาะรัง ตำบลเกาะรัง
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
 
๑๖ นายสมทอง จันทะโพธิ์ กรรมการ บ้านเลขที่ ๑๙๗/๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลสระโบสถ์
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ๑๕๒๔๐
๐๘ ๙๘๐๑ ๖๗๖๘
๑๗ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต ๑ กรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต ๑
ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
 
๑๘ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต ๒ กรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต ๒
ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
 
๑๙ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เลขาธิการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๘