รายชื่อข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
หน้าี่ ๑  หน้า ๒

ภาพ

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

โทรศัพท์

นายวรเทพ ปิสาวงษ์

วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

    ๘ บก

๐๘ ๙๙๐๑ ๑๑๐๖

นางวชิราภรณ์

เพ็ชรล้อม

นักวิชาการวัฒนธรรม

๘ ว

๐๘ ๙๙๐๓ ๕๖๒๙

นางสมมารถ

คำถนอม

นักวิชาการวัฒนธรรม

๘ ว

๐๘ ๑๒ ๑๘๓๔

นายปิยะชาติ

ทับศฤงฆรา

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

๐๘ ๑๘๕๑ ๗๑๐๔

นางบุญมา

ทับศฤงฆรา

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

๐๘ ๑๖๔๖ ๒๖๖๔

ว่าที่ร.อ.สุพิสิฐ

แสนสุข

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

๐๘ ๑๘๕๓ ๙๘๘๔

นางสาวนิติยา

เสงี่ยมจิตร์

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

๐๘ ๑๗๕๙ ๗๙๔๘

นางปราณี

ปานอุไร

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

๐๘ ๙๙๓๐ ๐๒๕๕

นางชวนคิด

สุภัทรประทีป

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

๐๘ ๗๐๖๑ ๖๑๒๖

นางสาวบังอร

มงคล

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

๐๘ ๑๗๕๖ ๑๗๒๒

นางพิสมัย

รุ่งเรือง

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

๐๘ ๙๙๐๐ ๑๘๗๑

นางงามพิศ

คำสุนทร

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

๐๘ ๙๕๑๙ ๗๕๓๓

NEXT