รายชื่อข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
หน้า ๑  หน้าี่ ๒

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

โทรศัพท์

นางรัชนี

แสงอิ่ม

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

๐๘ ๖๘๐๐ ๗๘๕๕

นายสิรวิชญ์

สิริวิบูลย์ฤทธิ์

นักวิชาการวัฒนธรรม

๗ ว

นางพรทิพา

สุวรรณเลิศ

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๓๖๔๗ ๑๘๘๒

นางจิตรา

ชิณบุตร

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๙๕๓๘ ๘๖๕๓

นางสายจิตต์

พรหมมา

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๑๒๕๒ ๐๙๘๕

นางกฤษณา

สิทธิราช

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๙๙๐๒ ๐๔๓๕

นายชัยภาดิษฐ์

โฉมไสว

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๑๘๐๗ ๒๗๘๓

นางอัจฉรา

บัวเงิน

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๙๐๔๑ ๐๐๔๔

นางสุมนา

ม่วงหมู่

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๙๙๐๑ ๑๐๙๓

นายพิสิษฐ

เชยชม

นักวิชาการวัฒนธรรม

๐๘ ๕๘๓๓ ๒๐๑๕

นางบุญเรือน

เผ่าเพ็ง

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๑๔๘๔ ๕๕๗๐

ว่าที่ ร.ต.ราเชนทร์

ลิ้มสกุล

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๙๕๓๗ ๙๓๗๘

นางสายชล

ปลั่งกลาง

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๑๒๕๘ ๐๑๗๙

นางโชติรส

โสมภีร์

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐๘ ๖๑๒๖ ๔๔๖๖

นางสาวกัลยาณิน แย้มสระโส

นักวิชาการวัฒนธรรม

๖ ว

๐ ๘๑๘๖๗ ๘๑๒๘

Back