สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2552    

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2552      

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม  2552     

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม  2553    

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์  2553     

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม  2553      

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน  2553    

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม  2553    

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน  2553      

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม  2553