สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒

       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๒
       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๓
       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๓
       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๓
       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓
       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓
       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๓