สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  จัดโครงการ
ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน
(กิจกรรมระดมความคิดการจัดประเพณีแบบประหยัด
 และกิจกรรมประกวดลำพวน) เมื่อวันที่ ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านทราย

อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวรเทพ ปิสาวงษ์ 
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรจัดโครงการส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวรเทพ ปิสาวงษ์
 
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ
ส่งเสริมถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย (อบรมมารยาทไทย) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านทราย
 อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวรเทพ ปิสาวงษ์
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรจัดโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๑
ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ  วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
ตำบลท่าหิน  วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน และวัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายจารุพงศ์  พลเดช 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรจัดโครงการธรรมทัศนาจร จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๑  ณ พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ ตำบลท่าหิน และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายวรเทพ ปิสาวงษ์ 
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรจัดโครงการเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักผู้ตรวจราชการที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวรเทพ ปิสาวงษ์
 
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่
 มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักผู้ตรวจราชการที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวรเทพ ปิสาวงษ์ 
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดงสู่เยาวชนจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 
๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่ออบรม
เยาวชนในจังหวัดลพบุรี จำนวน ๕๐ คน ให้มีความรู้ด้านศิลปะการแสดง รำโทน และเกิดจิตสำนึก รัก หวงแหน สืบทอดบทเพลงและท่ารำโทนให้คงอยู่สืบไป นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรม
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการลานวัฒนธรรมนำไทยสู่สันติสุข เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ วัดหัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่าข้าราชการ และ ประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๕
เมษายน ๒๕๕๑ มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น นิทรรศการวิถีชีวิตไทยรามัญ เป็นต้น
ท่านวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นายวรเทพ ปิสาวงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค
ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายจารุพงศ์ พลเดช เป็นประธาน มีการจัดนิทรรศการ
วันมาฆบูชา กิจกรรมประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา และ กิจกรรมเวียนเทียน ในภาคค่ำ ณ วัดเสาธงทอง อำเภอเมืองลพบุรี มีเหล่า
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กลุ่มงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 
จัดโครงการอบรมการให้บริการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการแข่งขัน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดการประชุม คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการดำเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 
ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
 การดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี กิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ 
 ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้เข้าเยี่ยมชม แหล่งภูมิืปัญญาท้องถิ่นในตำบลต้นตาล เช่น กลุ่มอาชีพสตรี
 บ้านต้นตาล , หมู่บ้านหัตถกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น
 เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
 การทำงาน (การทำงานเป็นทีม) ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายวรเทพ ปิสาวงษ์
 วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการทำงานเป็นทีม มีผู้เข้าอบรมจาก
 หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ หอประชุม
 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเมธีรัตนโนดม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
 นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี บรรยายพิเศษ การศึกษาทบทวนโครงการครูพระสอน
 ศีลธรรมในโรงเรียน 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดลพบุรี 
 ประจำปี ๒๕๕๐วันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ กรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ    
 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้นำศาสนา และสถานศึกษา ทั้ง ๓ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ 
 ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม นำเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๙ คน ทั้งนี้ ในพิธีเปิดโครงการ    
 นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบให้ นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 
 เป็นประธานในพิธี และ มอบวุฒิบัตรให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้ง ๓ ศาสนา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ วัดสิริจันทรนิมิต    
 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และมีผู้สมัครบวชเข้าร่วมโครงการ 
 จำนวน ๑๐๓ คน 
หน้า ๒