โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Province)
"ยเป็นบำเทิงธรณี ของดีเมืองละโว้" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด
โครงการรักพ่อ ทำตามคำสอนพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และบริเวณสวนราชานุสรณ์
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด
โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ
วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด 
โครงการทอดผ้าป่าทางเรือ ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ แม่น้ำลพบุรี บริเวณ
วัดอัมพวัน
วัดกลาง วัดโพธิ์ระหัต วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดสิงห์ทอง และวัดทองแท่ง ตำบลบางขันหมาก
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด
กิจกรรมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม
(สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน) ระหว่างเดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๒

ดูรายละเอียด
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๒
ณ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด

โครงการอบรมตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุม
อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด

โครงการเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ กรมรบพิเศษที่ ๒ ศูนย์สงครามพิเศษ (ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ดูรายละเอียด
โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ วัดเขาวงกฏ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด
โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา  เมื่อวันที่ ๒๘  กรกฏาคม ๒๕๕๒ 
ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ ๓ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร
ดูรายละเอียด
อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
และวัดอัมพวัน
จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2551 ณ วัดอัมพวัน
ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด  
อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
และวัดอัมพวัน
จัดโครงการทอดผ้าป่าทางเรือ ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2551 ณ แม่น้ำลพบุรี บริเวณ
วัดอัมพวัน วัดกลาง และวัดโพธิ์ระหัต ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุ
เครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมโรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการน้ำใจไมตรีร่วมทำความดี
ถวายในหลวง ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 76 พรรษา ประจำปี 2551 ณ วัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด 
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 76 พรรษา ประจำปี 2551 ณ วัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย ประจำปี 2551
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านหมี่
จัดโครงการสำนึกไทยรักษ์ไทย (กิจกรรมผ้าไทย)
ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านหมี่
จัดโครงการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551
ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ดูรายละเอียด  
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานที่ก่อสร้าง
อาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ซึ่งก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุ บริเวณซอยเทพสตรี ๒ ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี รวมทั้งวัฒนธรรมจังหวัดต่าง ๆ ในจังหวัดใกล้เคียงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
ดูรายละเอียด
 
หน้า ๓