วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด วัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

พันธกิจ

             ๑. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีการสืบทอด  และพัฒนาอย่างยั่งยืน
             ๒. บูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชน และชุมชน
             ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
             ๔. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย

             

ยุทธศาสตร์

             ๑. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาสืบทอด ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
             ๒. ส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก ให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม
             ๓. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างคุณค่าทางสังคม

 

ค่านิยม

" มีน้ำใจ ใฝ่ศรัทธา รักษาความเป็นหนึ่ง "