สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดลพบุรี
ประจำปี ๒๕๕๐
   วันที่ ๙ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐   ณ กรมรบพิเศษที่ ๒  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้นำศาสนา และสถานศึกษา ทั้ง ๓ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต
์ ศาสนาอิสลาม นำเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๙ คน  ทั้งนี้ ในพิธีเปิดโครงการ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบให้ นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี และมอบ
วุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้ง ๓ ศาสนา