สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเมธีรัตนโนดม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

บรรยายพิเศษ การศึกษาทบทวนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑

บรรยายในข้อคิดเห็นเสนอแนะการดำเนินงานตามโครงการฯ  ศึกษานิเทศก์ เขต ๑,๒ ถวายความรู้การเสริมสร้างและพัฒนา

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน