สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ วัดสิริจันทรนิมิต ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และมีผู้สมัครบวชเข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๑๐๓ คนโดยได้ดำเนินการดังนี้
    วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทำพิธีปลงผมนาค โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
       วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๓ รูป นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธี กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน
นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
กล่าวรายงาน โดยจัดพิธีบรรพชาวัดสิริจันทรนิมิต
 และจัดพิธีอุปสมบท ๓ วัด วัดสิริจันทรนิมิต ตำบล
เขาพระงาม, วัดเวฬุวัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง, วัดกลาง
ตำบลบางขันหมาก
 
   จัดอบรมพระนวกะ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
      - กลุ่มไม่อยู่จำพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
        - กลุ่มอยู่พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
   โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๓ คน ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรศาสนศึกษาระยะสั้น ในช่วงการบรรพชาอุปสมบท
จะได้รับวุฒิบัตรจากกรมการศาสนา