เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน (การทำงานเป็นทีม)
ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายวรเทพ ปิสาวงษ์
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการทำงานเป็นทีม    มีผู้เข้าอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี