สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี กิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ
ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้เข้าเยี่ยมชม แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลต้นตาล เช่น กลุ่มอาชีพสตรี
บ้านต้นตาล , หมู่บ้านหัตถกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  เป็นต้น