สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๑ มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น นิทรรศการวิถีชีวิตไทยรามัญ เป็นต้น ท่านวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นายวรเทพ ปิสาวงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ