สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุร
ี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดการประชุม คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการดำเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม