เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กลุ่มงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
จัดโครงการอบรมการให้บริการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม