สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายจารุพงศ์ พลเดช เป็นประธาน มีการจัดนิทรรศการ
วันมาฆบูชา กิจกรรมประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา และ กิจกรรมเวียนเทียน ในภาคค่ำ ณ วัดเสาธงทอง อำเภอเมืองลพบุรี มีเหล่า
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน