สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักผู้ตรวจราชการที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้นำทางศาสนา ศาสนิกชน และเยาวชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามากล่อมเกลาจิตใจให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประกอบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยมีนายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี