สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักผู้ตรวจราชการที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อนำมิติทางศาสนามาส่งเสริมสันติภาพแก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดความเข้มแข็งในสังคม มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โดยมีนายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี