สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการธรรมทัศนาจร จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551 ณ พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ ตำบลท่าหิน และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้เสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนรู้แก่นแท้ของหลักธรรมจากศาสนวัตถุนำไปสู่ศาสนธรรม และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ทัศนศึกษา วัดและศาสนสถาน แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ อันเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีนักเรียนตามสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยมีนายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิีดโครงการ