สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน และวัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านศาสนา วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ฟื้นฟูและประยุกต์ศาสนาให้กลมกลืนกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพระราชทาน และเทียนจำนำพรรษา ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน โดยมีนายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี