สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย (อบรมมารยาทไทย) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิถีชีวิตไทย เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีกิจกรรมอบรมมารยาทไทย มีนายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิีดโครงการ