สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างเวทีทางศิลปะให้แก่เยาวชน และค้นหาศิลปินรุ่นเยาว์ของจังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมประกวดศิลปินรุ่นเยาว์ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการวาดภาพแสดงเรื่องราว (Storyboard) และสาขาการขับร้องประสานเสียง มีนายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิีดโครงการ

                 ผลการประกวดศิลปินรุ่นเยาว์ จังหวัดลพบุรี
- สาขาการวาดภาพแสดงเรื่องราว (Storyboard)
รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
                 ทีม 1. นายเทพพิทักษ์ โพธิ์ฺืนาแค
                       2. นายธนนต์ จันทร์กลั่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
                 ทีม 1. นายเอกชัย เกตุสุนทร
                       2. นางสาวธิดารัตน์ โพธิลักษณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
                 ทีม 1. นายธนากร แสงสุริยาโรจน์
                       2. นางสาวธนพิชญ์ จันทร์โพธิ์กลาง
รางวัลชมเชย
                
 โรงเรียนปิยะบุตร์
                 ทีม 1. นางสาวมุกดา เหลืองอร่าม
                       2. นางสาวรวิวรรณ วัฒนโชค
                 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
                 ทีม 1. นางสาวหทัยรัตน์ พูดคล่อง
                       2. นางสาวจารุภา ทรัพย์มี
                 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
                 ทีม 1. นางสาวบุษรินทร์ คงคาวงศ์์
                       2. นายอธิศักดิ์ เกษสอาด

- สาขาการขับร้องประสานเสียง
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพิบููลวิทยาลัย