สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน (กิจกรรมระดมความคิดการจัดประเพณีแบบประหยัด และกิจกรรมประกวดลำพวน) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีแบบประหยัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมจัดเวทีระดมความคิด และประกวดลำพวน โดยทีมลำพวนที่ชนะเลิศได้แก่ชุมชนตำบลบ้านกล้วย รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ชุมชนตำบลบ้านทราย และรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ชุมชนตำบลหินปัก มีนายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิีดโครงการ