สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดงสู่เยาวชนจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่ออบรม
เยาวชนในจังหวัดลพบุรี จำนวน ๕๐ คน ให้มีความรู้ด้านศิลปะการแสดง รำโทน และเกิดจิตสำนึก รัก หวงแหน สืบทอดบทเพลงและท่ารำโทนให้คงอยู่สืบไป นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรม