สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยมีนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ชี้แจงเพื่อทราบนโยบายในการทำงานของข้าราชการี