สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนา และงาน พ.ร.บ. ฯ
เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี